Dure woningmarktregio Amersfoort zet vaart achter woningbouw: 23.000 woningen erbij vóór 2030

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten, als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. Dit is het startpunt van een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken.

van links naar rechts: Lucas Bolsius, Maarten Schurink en Rob van Muilekom.

Door de handen ineen te slaan en de steun van het Rijk kunnen de geplande nieuwbouw en de nodige ontwikkelingen die daarbij horen, sneller worden gerealiseerd. Zo moet in verschillende gemeenten een aantal knelpunten worden opgelost voor er verder kan worden gebouwd. De woondeal  externe linkis op woensdag 14 juli door alle betrokken bestuurders officieel ondertekend.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Met de woondeal regio Amersfoort wordt het terugdringen van het woningtekort in deze regio nu gezien als een prioritaire opgave door gemeenten, provincies en Rijk. Als samenwerkende partijen in de regio werken we hier al hard aan, en we zijn blij dat we met de woondeal nog intensiever met het Rijk kunnen optrekken. De urgentie en grootte van deze grote uitdaging zorgen ervoor dat we dit niet zonder steun en investeringen van het nieuwe kabinet kunnen doen. De woondeal is daarmee een startpunt voor langjarige samenwerking waarbij we de grootschalige woningbouwlocaties samen vlot kunnen trekken. Bereikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke vraagstukken.”

Betaalbare woningen nodig

Het woningtekort, en met name het tekort in betaalbare woningen, in de regio Amersfoort loopt fors op. De regio is een van de duurste woningmarktregio’s van Nederland. Voor de 7 Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er vóór het einde van 2030 17.500 woningen nodig. Er is in alle gemeenten hard gewerkt aan plannen voor voldoende betaalbare woningen in leefbare, duurzame wijken en buurten om aan de toekomstige vraag te voldoen. Nu komt het op daadwerkelijk uitvoering aan en daarbij ondersteunt de woondeal.

Intensiever samenwerken

De addendum voor de regio Amersfoort bij de woondeal Utrecht betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke partijen bij. Verder draagt de woondeal bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en het behoud van een kwalitatief goede leefomgeving.

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen

Naast het Rijk, provincies en gemeenten komen er nog meer handtekeningen onder de woondeal. De woningcorporaties tekenen mee, want zij nemen ongeveer de helft van de woningen voor hun rekening. Het gaat om bijvoorbeeld woningen met een lage huurprijs en ook verzorgen ze een deel van de middenhuur. De afspraken voor de regio Amersfoort is een uitbreiding (addendum) op die van 16 Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio Amersfoort en tekenen daarom mee.