Doorstroming

De woningmarkt zit op slot. Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor woningzoekenden en de bestaande woningvoorraad wordt niet optimaal benut. In de praktijk blijkt dat er een gebrek is aan doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor is het voor woningzoekenden lastig een huis te vinden dat past bij hun levensfase. 

Onder doorstroming verstaan we het verschijnsel dat huishoudens verhuizen van de ene woning naar de andere; de verlaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Er zijn een aantal redenen waarom er onvoldoende doorstroming plaatsvindt:

  • Er is gebrek aan passend en gewenst aanbod van woningen
  • Er bestaan belemmeringen om de stap naar een volgende woning daadwerkelijk te zetten
  • Er is vaak (te) weinig bewustwording van de impact van (niet op tijd) verhuizen op het eigen toekomstperspectief en persoonlijk welbevinden, en voor de bredere maatschappelijke gevolgen ervan

In het kader van doorstroming is een belangrijk streven het ‘vrijmaken’ van eengezinswoningen, omdat dit de grootste verhuisketen op gang brengt. Daarmee heeft het de meeste impact op de woningmarkt. De provincie Utrecht speelt een rol in het agenderen en stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt.

De afgelopen jaren heeft de provincie daarom meerdere onderzoeken en opdrachten uitgezet om meer grip te krijgen op dit onderwerp. Naar aanleiding van één van deze onderzoeken is een netwerk (het ‘Ontwikkelplatform’) opgericht, waaraan partijen deelnemen die allen baat hebben bij het bevorderen van de doorstroming.

Mede vanuit gesprekken met dit netwerk heeft de provincie Utrecht een Challenge doorstroming geïnitieerd. Met de challenge richt de provincie Utrecht zich op het bevorderen van de doorstroming op de koopwoningmarkt, waarbij goede ideeën worden opgehaald en doorontwikkeld.