Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming verbiedt het doden en verwonden van beschermde soorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen. Doordat hiervoor een ontheffing nodig is, lopen bouwprojecten vaak jarenlange vertraging op. Gemeenten kunnen deze vertraging voorkomen door het maken van een soortenmanagementplan (SMP). 

huismus

Soortenmanagementplan

Daarom stimuleert de provincie de zogeheten gebiedsgerichte ontheffingen. Hiermee kunnen gemeenten van de provincie een ontheffing krijgen voor de duur van tien jaar voor álle ruimtelijke plannen van álle partijen in de hele gemeente. Zij komen voor deze ontheffing in aanmerking wanneer zij maatregelen nemen om de biodiversiteit langdurig te beschermen én te verbeteren. Hiervoor moeten gemeenten een biodiversiteitsplan opstellen. Zo’n gemeentebreed biodiversiteitsplan noemen we een soortenmanagementplan. 

De gemeente brengt de stadsnatuur in kaart én neemt maatregelen om deze fors te stimuleren (“plussen”). Hierdoor is de biodiversiteit weerbaar genoeg om af en toe ruimtelijke ingrepen op te vangen (“minnen”). De balans slaat uiteindelijk door in het voordeel van de biodiversiteit, waardoor een ontheffing mogelijk is. 

Versnelling woningbouw

Een SMP kan bij inbreidingslokaties, sloop-nieuwbouw en transformatie opgaven het totale proces flink versnellen. Een gemiddeld ecologisch onderzoek dat in de meeste gevallen noodzakelijk is, duurt al snel minimaal een jaar (plus een half jaar aanvraagprocedure). Het kost, afhankelijk van de omvang van het project, enkele duizenden euro’s. De voordelen van een SMP zijn voor zowel corporaties als commerciële ontwikkelaars bij de binnenstedelijke opgave dus aanzienlijk. 

Ook voor uitbreidingslokaties kan een SMP het ontwikkelproces versnellen. Waar het binnenstedelijk gaat om gebouwbewonende soorten, gaat het in het buitengebied juist om hagedissen of padden. Ook hier kan een gebiedsgerichte ontheffing op basis van een SMP een geldigheid tot tien jaar hebben. Dit sluit beter aan bij de ontwikkelperiode op uitleglokaties dan de reguliere drie jaar van een ontheffing.

Subsidie 

Omdat wij als provincie veel waarde hechten aan een soortenmanagementplan, verlenen wij een subsidie. Gemeenten kunnen 50 procent van de kosten vergoed krijgen, tot een maximum van €50.000,-. In sommige gevallen is aanvullende subsidie mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het soortenmanagementplan ingezet wordt voor versnelling van de verduurzamings- of woningbouwopgave. Neem voor een volledig beeld van de subsidiemogelijkheden tijdig contact op. 

Meer informatie

•    Neem contact op via  wnb@provincie-utrecht.nl.
•    Lees meer over de subsidie van het Soortenmanagementplan.

Nieuws