Versnelling Woningbouw

Met het programma Versnelling Woningbouw pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen. Hierbij werken we in drie regio’s: Amersfoort, Foodvalley en U16, het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten in en om Utrecht.

Onze regiocoördinatoren slaan de brug tussen marktpartijen, overheid en corporaties. Zij kijken wat er nodig is om woningbouwprojecten vlot te trekken en knelpunten weg te nemen. Dit kan zijn op het gebied van kennis en expertise, extra capaciteit en in sommige gevallen een financiële constructie. 

Woondeals en woningbouwimpuls

De provincie is aangesloten bij de Woondeal regio Utrecht, die in 2019 is gesloten door de U16 gemeenten, de provincie en het Rijk. Deze partijen zijn een langjarig partnerschap aangegaan voor het versnellen van de bouw op bestaande woningbouwlocaties, het verbeteren van de woningmarkt en vitale wijken. Als addendum bij de Woondeal regio Utrecht hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar de Woondeal voor de regio Amersfoort afgesloten.

De provincie heeft een faciliterende rol in de woningbouwimpuls. Dit is een instrument van de Rijksoverheid waar gemeenten aanspraak op kunnen maken.  Het doel van de woningbouwimpuls is om versneld meer betaalbare woningen te bouwen in regio’s waar de schaarste het grootst is, met name voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. In de eerste en tweede tranche zijn projecten in Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Woerden gehonoreerd. 

Subsidies en ondersteuning

De provincie verstrekt subsidies en ondersteuning in het kader van de Uitvoeringsverordening Versnelling Woningbouw 2021-2024. Aanvragen komen in overleg met een regiocoördinator tot stand. Samen met de aanvrager bekijkt deze wat het knelpunt is, hoe dit opgelost kan worden en welke rol de provincie en andere partijen op zich kunnen nemen. Wanneer hierover overeenstemming is bereikt, gaat de aanvrager naar de pagina Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw 2021-2024 in het subsidieloket van de provincie om het aanvraagformulier in te vullen.

Contact 

Neem contact op met onze regiocoördinatoren om kennis te maken:

  • Regio U16: Margo Strik (a.i.)                                                                                                   - margo.strik@provincie-utrecht.nl, 06 - 25 68 94 90
  • Regio Foodvalley: Merel Schonagen (eerste aanspreekpunt)                                           - merel.schonagen@provincie-utrecht.nl, 06 - 13 42 75 38 
  • Regio Amersfoort: Sander Haak                                                                                            - sander.haak@provincie-utrecht.nl, 06 - 18 90 88 37 

Heeft u een vraag die niet specifiek over een van bovengenoemde regio's gaat of weet u niet zeker welke regiocoördinator u het beste kunt benaderen, stuur dan een e-mail naar versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Nieuws