Aandachtsgroepen en woonzorgvisies

De provincie Utrecht is een populaire plek om te wonen. Door het tekort aan (betaalbare) woningen kan niet iedereen een passende woning vinden. Dit is ook in toenemende mate een probleem voor aandachtsgroepen, waaronder ouderen, studenten en mensen in een kwetsbare positie. Dit zijn mensen die met spoed een woonplek zoeken omdat zij bijvoorbeeld mantelzorger zijn, thuis te maken hebben met geweld of uitstromen uit jeugdzorg of maatschappelijke opvang. Om ervoor te zorgen dat er voldoende passende woningen komen en een evenredige verdeling hiervan over de gemeenten, gaan gemeenten, regio’s en de provincie aan de slag met een regionaal afgestemde woonzorgvisie. Goede onderlinge afstemming op deze gezamenlijke opgave is van groot belang. 
Hiervoor organiseert de provincie verschillende bijeenkomsten. Zowel voor gemeenten als andere betrokken partijen. 

Startbijeenkomst woonzorgvisie 4 december 
In deze woonzorgvisies brengen we in beeld wat de opgave is op het gebied van huisvesting en ondersteuning van aandachtsgroepen. Maar hoe ziet zo’n visie eruit, wat is daarvoor nodig en welke rol ziet u graag voor de provincie in dit proces? Vooruitlopend op een bestuurlijke startbijeenkomst begin 2024 komen we graag met alle betrokken ambtenaren samen om elkaar te inspireren, te delen waar iedereen staat en wat iedereen nodig heeft. 

Bestuurlijke startbijeenkomst woonzorgvisie 14 februari 
Op 14 februari gaat gedeputeerde Rob van Muilekom met de Utrechtse bestuurders in gesprek over de urgentie van het vraagstuk en de samenwerking met elkaar. 

Woonzorgbehoefteanalyse
Om de vraag naar passende huisvesting en zorg, welzijn en ondersteuning en het aanbod hiervan in kaart te brengen, laat de provincie een provinciale woonzorgbehoefteanalyse uitvoeren. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor de regionaal afgestemde woonzo rgvisies. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

Voor de inhuur van capaciteit of kennis bij bijvoorbeeld voor het opstellen van de woonzorgvisie, kunt u gebruik maken van onze Flexpoolregeling.

Vragen? Neem contact op!

Jannine Wessels-Martens
jannine.wessels@provincie-utrecht.nl
06 18 30 05 33

Manon Leenders
manon.leenders@provincie-utrecht.nl
06 10 63 36 69

Rian Lelieveld
rian.lelieveld@provincie-utrecht.nl
06 45 26 30 11