Flexwonen

Bij flexwonen heeft de woning zelf, de bewoning of de locatie een tijdelijk karakter. Het kan gaan om een permanent gebouw met tijdelijke bewoning of om tijdelijke flexwoningen. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Flexwonen kan een oplossing zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, met name aan de onderkant van de woningmarkt, en voor mensen die tijdelijk ergens verblijven.  

Actieplan

Met het Actieplan Flexwonen maakt de provincie inzichtelijk welke concrete stappen worden ondernomen om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen. Hiervoor is input opgehaald bij stakeholders, zoals het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, investeerders en experts. De provincie is hierbij verbinder, aanjager en kennisdeler. 

In totaal zijn er acht acties opgenomen in het plan. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen voor projecten met tijdelijke woningen in de vorm van extra capaciteit, subsidie of expertise. Daarnaast wordt in de hele provincie actief gezocht naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen. Er zijn locaties nodig voor de korte termijn, maar ook in de toekomst, wanneer tijdelijke woningen verplaatst moeten worden. In samenwerking met andere partijen wordt onderzocht hoe projecten met tijdelijke woningen tot een haalbare businesscase kunnen komen.

Experiment Flexwonen

Als onderdeel van het actieplan is met een beperkt aantal locaties een oplossing kan zijn voor het actuele tekort aan sociale huurwoningen en voor de huisvesting van aandachtsgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders. 

In het kader van het actieplan is met twee experimenten gestart:

  • IJsselstein          - werk aan de ontheffingsaanvraag
  • Stichtse Vecht   - ontheffing verleend op 10 oktober 2023

Inmiddels is Houten-Oost toegevoegd aan dit rijtje. In Houten gaat het om een integraal concept voor tijdelijke huisvesting van 150 woningzoekenden/spoedzoekers en 175 asielzoekers. Daarnaast is de wens om daar ook een aantal maatschappelijke locaties uit Houten te vestigen. Dit zijn de Voedselbank, het Doorgeefluik en de KrachtFabriek. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is nog wel een ontheffing van de provincie nodig. Hiervoor moet de gemeente Houten een degelijke onderbouwing indienen voor de geschiktheid van deze locatie.

Kennis delen 

Om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van flexwoningen, zal de provincie Utrecht via deze website de benodigde kennis en goede voorbeelden delen. Het gaat onder anderen om kennis over wet- en regelgeving, beleidsinstrumenten en voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten. Ook zal de provincie Utrecht bijeenkomsten organiseren om kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te faciliteren.

Regiodeal Flexwonen

Houten is onderdeel van de Regiodeal Flexwonen, die in december 2022 is ondertekend door het ministerie van BZK, de provincie, het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en verschillende gemeenten met als doel om 1500 flexwoningen te realiseren. Voor de uitvoering van de Regiodeal heeft het Rijk 18 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Vragen? Neem contact op!

Niek Polak

niek.polak@provincie-utrecht.nl

06 22 23 79 05

Aletta van der Werff

aletta.van.der.werff@provincie-utrecht.nl

06 81 02 52 39             

 

Nieuws