Duurzame woningbouw

De provincie Utrecht wil dat er jaarlijks 10.000 woningen bij komen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier. Dat betekent zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Er moet de komende jaren dus veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt. Daarom stelde de provincie samen met onze regionale partners het convenant Duurzame Woningbouw op. In het convenant komen de doelstellingen en richtlijnen voor duurzaam bouwen samen.

Met het Convenant Duurzame Woningbouw helpen wij – provincie Utrecht, medeoverheden en een groot aantal marktpartijen – het eenvoudiger te maken om duurzaam te bouwen. Wij vergaren informatie bij publieke en private partijen en organiseren het gesprek om tot een uniforme werkwijze te komen. In het convenant komen de doelstellingen samen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulair- en natuurinclusief bouwen, duurzame mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

Lees meer over het convenant, de ondertekening van het convenant en de thema’s op het platform toekomstbestendig bouwen. 

Ondertekening convenant duurzame woningbouw.

City deal

Het convenant Samen Duurzaam Bouwen is een verdere uitwerking van de doelstellingen uit de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Deze werd op 8 april 2021 ondertekend door de provincie. Dit convenant helpt steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties samen de bouw te verduurzamen. De ambitie is om de bouwsector de drijvende kracht te laten zijn voor de circulaire economie. 

Nieuws