Duurzaam bouwen

 

De provincie Utrecht wil jaarlijks 10.000 woningen bouwen, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige en energieneutrale manier. Dat betekent zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Er moet de komende jaren dus veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt. Daarom stelt de provincie samen met onze regionale partners een convenant Samen Duurzaam Bouwen op. In het convenant komen de doelstellingen en richtlijnen voor duurzaam bouwen samen.

Met het Convenant Duurzaam Bouwen, dat inmiddels is vastgesteld door de bestuurlijke kerngroep, helpen wij – provincie Utrecht, medeoverheden en een groot aantal marktpartijen- het makkelijker te maken om duurzaam te bouwen. Het convenant wordt komende tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en raden van gemeenten en provincies en aan de directies van marktpartijen.

Wij vergaren informatie bij publieke en private partijen en organiseren het gesprek om tot een uniforme werkwijze te komen. In het convenant komen de doelstellingen samen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulair- en natuurinclusief bouwen en gezonde leefomgeving.

Energieneutraal

Energieneutraal bouwen is tegenwoordig het uitgangs- en startpunt voor nieuwe woningbouwopgaves. Het gaat daarbij om een collectieve ambitie op het thema energie, die verder gaat dan wet- en regelgeving voorschrijft. Samen met de Utrechtse gemeenten is er draagvlak om deze ambitie te realiseren. Met elkaar ontwikkelen we stapsgewijs een methode om hierin te leren. Daarin zijn de koplopers, de volgers en het peloton benoemd. Zo kan ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage aan het geheel leveren, meer kennis krijgen van de materie, geïnspireerd worden door de goede voorbeelden en met kennis en kunde een bijdrage leveren aan deze opgave.

Klimaatadaptief

Ook klimaatadaptie is een belangrijk onderdeel van duurzaam  bouwen. Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: het veranderend klimaat zorgt voor meer risico’s op bijvoorbeeld overlast door hittestress in huizen. Het moet normaal worden dat hier rekening mee gehouden wordt in de bouw. Daarom zijn er tussen alle ketenpartners in de bouw afspraken gemaakt over nieuwbouw en bestaande bouw. De afspraken over nieuwbouw krijgen ook een plek in het convenant Duurzaam Bouwen.

City deal 

Op 8 april 2021 ondertekende de provincie de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Hierdoor werken steden, provincies, Rijk, bouwbedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties samen om de bouw te verduurzamen. Centrale ambitie is om de bouwsector de drijvende kracht te laten zijn voor de circulaire economie. Het convenant Samen Duurzaam Bouwen is een verdere uitwerking van de doelstellingen uit de City Deal.  

Nieuws