Flexwonen

Bij flexwonen heeft de woning zelf, de bewoning of de locatie een tijdelijk karakter. Het kan gaan om een permanent gebouw met tijdelijke bewoning of om tijdelijke flexwoningen. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. Flexwonen kan een oplossing zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, met name aan de onderkant van de woningmarkt, en voor mensen die tijdelijk ergens verblijven.  

Actieplan

Met het Actieplan Flexwonen maakt de provincie inzichtelijk welke concrete stappen worden ondernomen om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen. Hiervoor is input opgehaald bij stakeholders, zoals het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, investeerders en experts. De provincie is hierbij verbinder, aanjager en kennisdeler.

In totaal zijn er acht acties opgenomen in het plan. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen voor projecten met tijdelijke woningen in de vorm van extra capaciteit, subsidie of expertise. Daarnaast wordt in de hele provincie actief gezocht naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen. Er zijn locaties nodig voor de korte termijn, maar ook in de toekomst, wanneer tijdelijke woningen verplaatst moeten worden. In samenwerking met andere partijen wordt onderzocht hoe projecten met tijdelijke woningen tot een haalbare businesscase kunnen komen.

Kennis delen 

Om gemeenten te ondersteunen bij het beschikbaar stellen van flexwoningen, zal de provincie Utrecht via deze website de benodigde kennis en goede voorbeelden delen. Het gaat onder anderen om kennis over wet- en regelgeving, beleidsinstrumenten en voorbeelden van convenantvormen. 

Nieuws