Effecten van doorstroming meetbaar maken, Tellers en Benoemers

De Challenge doorstroming van de Provincie Utrecht heeft als doel de verhuismobiliteit onder de doelgroep 50-plussers te stimuleren. Ook de provincie Utrecht kampt met vergrijzing en een krappe woningmarkt waardoor de doorstroming stokt. Daarnaast is de verhuisbereidheid onder 50-plussers in Nederland (en de provincie Utrecht) laag. Binnen de gemeente Utrecht bedraagt de verhuismobiliteit onder huishoudens tussen de 65 en 85 jaar in 2020 maar 2,3% waar dit elders in Nederland rond de 6% ligt. Het kunnen bewerkstelligen van doorstroming is complex en de mogelijke effecten van doorstroombevorderende maatregelen op de verdere verhuisketen zijn onbekend.

effecten van doorstroming meetbaar maken

Tellers & Benoemers wil door deelname aan de Challenge doorstroming meer inzicht geven in de effecten van doorstroombevorderende maatregelen op de verdere verhuisketen. Welke typen woningen komen er daardoor beschikbaar? Koop- of huurwoningen? In welke prijsklasse? En komen die effecten overeen met de beoogde en gewenste effecten? Vervolgens geeft Tellers & Benoemers inzage in de hoogte van de benodigde doorstroming onder senioren en de woningbouwopgave om de druk van de woningmarkt af te halen en instroom, doorstroom en terugstroom beter mogelijk te maken voor de verschillende doelgroepen.

Naar aanleiding van een speeddate-sessie heeft Amvest de interesse in de analysemogelijkheden concreet gemaakt door de locatie Oude Tempel aan de Oude Tempellaan in Soesterberg als pilotlocatie beschikbaar te stellen. We bieden daarom aan om – bij wijze van proef – onze analyses uit te voeren voor Soest en hierbij in te zoomen op de locatie De Oude Tempel. Voor de betreffende projectlocatie zullen we berekenen welk type en prijsklasse woningen moeten worden toegevoegd om de doorstroming op de woningmarkt van de gemeente Soest te optimaliseren.

Ons aanbod voor de Challenge bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel 1 is direct doorstroming bevorderend, onderdeel 2 en 3 meer indirect.

Onderdelen van de Challenge:

1. Tellers & Benoemers zal het woningbouwprogramma voor de 85 wooneenheden van Amvest binnen de projectlocatie De Oude Tempel in Soesterberg vaststellen waarmee een optimale doorstroming onder 50-plussers wordt bereikt. Daarnaast zullen we de effecten van de huidige plannen van Amvest op de doorstroming doorrekenen.

 

2. Er zijn veel doorstroommaatregelen voor 50-plussers bedacht en nog te bedenken, maar werken ze ook? Tellers & Benoemers wil aan de Challenge doorstroming bijdragen door de impact van de beoogde extra doorstroming onder 50-plussers voor de gemeente Soest door te rekenen op de daaropvolgende verhuisketen (de aantallen en typen woningen die daardoor beschikbaar komen).

 

3. Tellers & Benoemers zal voor de gemeente Soest berekenen hoe hoog de extra doorstroming onder 50-plussers dient te zijn alsmede de benodigde woningbouwopgave (per woningtype en prijsklasse) berekenen om de druk (aan de onderkant) van de woningmarkt te halen en de woningmarkt meer in balans te brengen.

 

Voor de doorontwikkeling stellen we een aanvullende analyse voor waarmee we analyseren welke variabelen van invloed zijn op de mate van doorstroming onder senioren. Denk daarbij aan voorzieningenniveau, mate van krapte op de woningmarkt, levensloopgeschiktheid woningvoorraad, etc.

Kijk voor meer informatie op www.tellersenbenoemers.nl. Of neem contact op met Ludan Schmid (E: l.schmid@tellersenbenoemers.nl / M: 06-42960668).