Uitbreiding omgevingsverordening flexwonen

Zoals bij elk woningbouwproject, is ook voor flexwoningen de eerste projecthobbel het vinden van een passende locatie. Vanuit verschillende gemeenten is de vraag gekomen naar mogelijkheden om niet alleen binnenstedelijk, maar ook in het buitengebied flexwoningen te mogen bouwen. Er is de afgelopen periode verkend of aanpassing van de Omgevingsverordening mogelijk is, waardoor dit onder voorwaarden mogelijk wordt. 

Nieuwe artikelen in de verordening
Op 13 juli zijn door het college als onderdeel van de vaststelling van het Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 twee nieuwe artikelen voorgesteld om meer ruimte te bieden voor de realisatie van tijdelijke locaties met flexwoningen: 

  1. Op in het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW) opgenomen uitbreidingslocaties worden flexwoningen toegestaan, vooruitlopend op permanente woningbouw. Het aantal flexwoningen is gemaximeerd op het aantal permanente woningen dat in het PPWW is geprogrammeerd. Tot maximaal 200 flexwoningen geldt de verplichte investering in lokaal en regionaal groen (Groen Groeit Mee) niet. Die investering wordt dan opgepakt met de ontwikkeling van permanente woningbouw. 
  2. Daarnaast is een nieuw artikel opgenomen dat, onder voorwaarden, per kern één tijdelijke locatie met maximaal 50 flexwoningen mogelijk maakt direct aansluitend aan het stedelijk gebied. De tijdelijkheid van deze locaties moet zijn geborgd en vastgelegd. 

Respectievelijk gaat het om de artikelen 9.14a en artikel 9.15a. De volledige tekst van de beide artikelen, met de daarbij geldende voorwaarden, zijn via deze link op pagina 37 te lezen.

Vervolgprocedure
De 1e wijziging Omgevingsverordening lag ter inzage van dinsdag 22 augustus 2023 tot en met maandag 2 oktober 2023. Iedereen kon hiervoor een zienswijze indienen. Op 6 september 2023 organiseerde de provincie een informatieavond en op 21 september 2023 was er een hoorzitting voor mensen die hun zienswijzen mondeling wilden indienen. Op dit moment wordt een concept Nota van Beantwoording opgesteld. Naar verwachting stellen Provinciale Staten begin 2024 het statenvoorstel met de definitieve wijzigingen in de Omgevingsverordening vast. De 1e wijziging Omgevingsverordening kan dan op 1 maart 2024 in werking treden.